Feiten en Nuances: onze reactie op het artikel in Het Parool

Statement inzake het artikel dat vandaag in Het Parool is verschenen.

Het verhaal achter de cijfers & prestaties van Lumion en Calandlyceum

zaterdag 1 juni 2024

Ondanks onze inspanningen om met de juiste feiten het verhaal in een breder perspectief te plaatsen, heeft de krant ervoor gekozen dit niet te doen. Met het artikel worden onze directeur en onze organisatie opnieuw onterecht in een kwaad daglicht gesteld. Deze situatie is inmiddels zo beschadigend en ernstig dat wij besloten hebben juridische stappen te ondernemen.

De krant baseert zich, net als de vorige keer, op gesprekken met anonieme bronnen die het niet eens zijn met de richting en koers van de scholen. Deze koers is, zoals bekend, gericht op het verbeteren van de onderwijskwaliteit en de examenresultaten. Het bestuur heeft ook gesproken met de journalisten en gewezen op onjuistheden, de tendentieuze vraagstelling en de beperkte mate van wederhoor. Daarop is de hoofdredactie aangesproken door het bestuur. Dit heeft slechts zeer ten dele mogen baten. Ook is meerdere malen het aanbod gedaan om een bezoek aan beide scholen te brengen om daar de werksfeer te proeven, daar hebben de journalisten geen gebruik van gemaakt.

Dat de krant op deze manier over onze organisatie blijft schrijven, betreuren we en doet geen recht aan de resultaten die onder leiding van de heer Dönmez zijn neergezet op zowel Lumion als het Calandlyceum. Wij zijn daar trots op en hebben dat ook nadrukkelijk uitgesproken in de gesprekken met de krant.

Hieronder treft u de belangrijkste punten aan die wij hebben gedeeld met Het Parool en die zij niet correct hebben overgenomen.

Personeelsverloop

Het beeld dat geschetst wordt over een grote leegloop van personeel is feitelijk onjuist en ligt lager dan hetgeen de krant aangeeft. Ook is het onjuist dat wij de gevraagde gegevens niet konden aanleveren. Wij hebben herhaaldelijk de cijfers over het werkelijke personele verloop aangeleverd. Het Parool heeft het over 60 docenten. Uit onze cijfers blijkt dat het in de periode augustus 2022 tot en met december 2023 gaat om 39 docenten die om uiteenlopende redenen zijn vertrokken (waarvan 27 Calandlyceum, 12 Lumion). 

Desondanks blijft Het Parool van een ander aantal uitgaan en was er geen bereidwilligheid aan hun zijde om samen met ons te kijken of we aan de hand van hun overzichten tot een verklaring van deze uiteenlopende cijfers zouden kunnen komen. Het maakt nogal wat uit of bij de cijfers ook de stagiaires, de pensioengerechtigden, de langdurig zieken en de medewerkers met een tijdelijke aanstelling vanwege een project zijn meegenomen.  

Tevredenheid van medewerkers en leerlingen

In het artikel wordt een beeld geschetst over de werksfeer op de scholen en de wijze waarop er leiding wordt gegeven. Dit beeld is voor ons niet te rijmen met de werkelijkheid en staat ook ver af van wat onze tevredenheidenquêtes laten zien. De enquêtes geven immers over een reeks van jaren inzicht in de beleving van de werksfeer en de wijze waarop de aansturing door de directie wordt ervaren. Uit deze enquêtes komt naar voren dat een ruime meerderheid van de medewerkers op Lumion zeer tevreden is. Uit de recentste docentenenquête blijkt dat het werkplezier van medewerkers bij Lumion boven de benchmark ligt en in stijgende lijn is (vorig jaar een 7,9, nu een 8,3, terwijl dit landelijk op 8,2 ligt). Voor het Calandlyceum wordt de enquête binnenkort afgenomen. Overigens is ook de tevredenheid van leerlingen en ouders op beide scholen het afgelopen jaar toegenomen blijkt uit de recente enquêtes.

Ziekteverzuim

Het ziekteverzuim is momenteel hoog, wij hebben dit erkend in de gesprekken met de krant en ook aangegeven dat wij denken dat dit mede door de werkdruk komt. We hebben de krant verteld dat we daarom werken aan het verkleinen van de klassen om de werkdruk te verlichten. We zien inmiddels een stabilisatie van de cijfers en blijven werken aan verdere verlaging.

Onderwijsresultaten

De krant spreekt ons aan op de onderwijsresultaten. Wij hebben aangegeven dat wij ons bewust zijn van de opgave die hier ligt. Daarom is onze focus continu gericht op het verbeteren van de leskwaliteit en het daarbij aanbieden van passende coaching en scholing. Wij blijven hard werken aan de verbetering van de leskwaliteit en hebben er alle vertrouwen in dat dit gaat bijdragen aan betere onderwijsresultaten. Een nuancering is wel op zijn plaats. De krant geeft aan dat de examenresultaten kunnen leiden tot een onvoldoende voor Lumion, dat is onjuist. Op alle overige onderdelen die door de Inspectie worden beoordeeld heeft de school immers een voldoende of goed gescoord. Gelukkig erkent de Inspectie de kwaliteit van Lumion en zijn ze ook positief over de ontwikkelrichting van het Calandlyceum. 

Tot slot

Het artikel speelt op de persoon en er is veel te weinig oog voor de complexiteit van de opgave die er ligt. Ik ben trots op wat er het afgelopen schooljaar onder leiding van de heer Dönmez op de scholen is bereikt. Daarom blijf ik staan voor onze directeur en de koers die is ingezet.
Deze hele situatie helpt niet bij de uitdagingen waarvoor wij met zijn allen staan. Het doet bovendien geen recht aan de inspanningen die de teams iedere dag leveren om onze leerlingen van goed onderwijs te voorzien.

Judith van Biemen, bestuurder Progresso

 


Vragen

Voor eventuele vragen kunt u contact opnemen met ons via bestuur@sovop.nl

Klik op enter om uw zoekopdracht te versturen.
Sluiten arrow right