Privacystatement Medewerkers

Op deze pagina vindt u de privacyverklaring van Stichting Progresso. Stichting Progresso is het bevoegd gezag van het Calandlyceum en Lumion

Een veilige leer- en werkomgeving voor leerlingen en medewerkers vinden wij ontzettend belangrijk. De nieuwe privacywetgeving die vanaf 25 mei 2018 van kracht is, draagt hiertoe bij. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) zorgt voor versterking van ieders privacyrechten. Uw kind en u krijgen meer zeggenschap over uw eigen persoonsgegevens en wij laten als scholen zien dat we zorgvuldig omgaan met deze gegevens.

Welke privacy rechten heeft u?

U heeft verschillende rechten om uw persoonsgegevens te beschermen. Het gaat o.a. om de volgende rechten:

 • U heeft het recht om delen van uw personeelsdossier in te zien.
 • U heeft het recht om de persoonsgegevens in het bronsysteem te laten aanpassen/aanvullen of afschermen.
 • U heeft het recht om het gebruik van deze persoonsgegevens te beperken, als daar een goede reden voor is.
 • U heeft in sommige gevallen het recht om bezwaar te maken tegen de gegevensverwerking.
 • U heeft het recht om online ‘vergeten’ te worden, nadat de wettelijke bewaartermijnen zijn verlopen.
 • U heeft het recht om uw persoonsgegevens over te dragen naar een andere organisatie.
 • U heeft altijd het recht om uw toestemming voor het gebruik van bepaalde persoonsgegevens in te trekken.

Hoe kunt u gebruikmaken van uw rechten?

Wilt u de persoonsgegevens van uzelf inzien of laten aanpassen, of een beroep doen op een van uw andere privacyrechten? Neem dan contact op met de Privacy Officer: privacy@sovop.nl

Welke persoonsgegevens mogen wij verwerken?

De scholen van Progresso verwerken algemene persoonsgegevens. Deze gegevens zijn altijd direct of indirect te herleiden tot u. Hierbij kunt u denken aan naam, adres, telefoonnummers, geboortedatum, geslacht en nationaliteit.

Gevoelige gegevens - ook wel bijzondere persoonsgegevens genoemd - mogen wij in principe niet verwerken. Deze persoonsgegevens gaan bijvoorbeeld over godsdienst, gezondheid, politieke overtuiging of biometrische gegevens (vingerafdruk, foto). Wij mogen deze gegevens alleen verwerken als het noodzakelijk is voor het uitvoeren van het dienstverband, de werkzaamheden en/of ondersteuning.

 

 

Privacyverklaring en dataregister

In onze online privacyverklaring en het dataregister informeren wij u hoe wij omgaan met persoonsgegevens. Zo is inzichtelijk:

 • welke persoonsgegevens wij verwerken;
 • met welk specifiek doel wij dit doen;
 • of wij de gegevens delen met andere organisaties en zo ja, met welke.

Bekijk hier ons privacybeleid.

Bekijk hier ons verwerkingsregister voor medewerkers.

Met welk doel mogen wij gegevens verwerken?

Wij mogen alleen persoonsgegevens verwerken als duidelijk is waarom we dit doen. In de AVG wordt dit doelbepaling genoemd.

Zo mogen wij persoonsgegevens verwerken voor:

 • Het registreren van uw dienstverband;
 • Het opstellen van de akte van benoeming;
 • Het voeren van ontwikkelings- en functioneringsgesprekken;
 • Het berekenen en uitbetalen van het salaris;
 • Het bekijken en realiseren van de mogelijkheden voor secundaire arbeidsvoorwaarden.

Wilt u weten voor welke doelen wij nog meer uw persoonsgegevens mogen verwerken? Bekijk dan het verwerkingsregister voor medewerkers.

Hoe zit het met het personeelsdossier?

In het personeelsdossier mogen wij informatie verzamelen om uw functioneren bij te houden en overige zaken te registreren. Naast adresgegevens gaat het bijvoorbeeld om:

 • Intreden en beëindiging dienstverband;
 • Ziekteverzuim en Arbo gerelateerde zaken;
 • Verslagen van ontwikkelings- en functioneringsgesprekken;
 • Gegevens over de arbeidsvoorwaarden;
 • Correspondentie tussen u en uw leidinggevende en/of de Arbo arts.

Het personeelsdossier kan dus ook bijzondere persoonsgegevens bevatten, bijvoorbeeld over uw gezondheid. Dit mag alleen als het in uw belang is. Wij gaan daarom extra zorgvuldig om met deze gegevens. Voor de gegevensverwerking is altijd toestemming nodig van u . In ons verwerkingsregister kunt u zien welke categorieën persoonsgegevens wij met welk doel verwerken.

Hoe lang mogen wij gegevens bewaren?

 • Het personeelsdossier: twee jaar nadat uw uit dienst bent getreden.
 • Gegevens die onder de wettelijke bewaarplicht vallen: 5 jaar.
 • Adresgegevens van (oud-)medewerkers - nadat wij daarvoor toestemming hebben gekregen - alleen voor het organiseren van reünies en andersoortige activiteiten.

Gebruik beeldmateriaal: toestemming specifiek & actueel

Foto’s en video’s zijn persoonsgegevens. Dit zijn zelfs bijzondere persoonsgegevens en vaak extra kwetsbaar voor online misbruik. Voor het gebruik van herkenbaar beeldmateriaal van u hebben we daarom altijd uw toestemming nodig.

U wordt geacht op de hoogte te zijn van wanneer er foto's/video's worden gemaakt voor het gebruik ter publicatie en promoten van de school. U wordt vooraf op de hoogte gesteld voor welk doeleinden het beeldmateriaal wordt gebruikt en u wordt gevraagd of u op beeld wil. U bent vrij om al dan niet toestemming te geven. U kunt uw toestemming altijd intrekken.

Wat als u of een van uw collega's niet in opdracht van school eigen foto’s/filmpjes deelt, bijvoorbeeld via social media?

In dat geval bent u zelf verantwoordelijk voor de gevolgen. Niet alleen voor uwzelf, maar voor iedereen die op beeld staat. Gaat het om persoonlijk gebruik van de foto's/video's, dan valt u niet onder de regels van de AVG. Wees bewust van wat u deelt en vraag altijd eerst om toestemming. 

Meldpunt datalekken

Wij doen er alles aan om zorgvuldig om te gaan met uw persoonsgegevens. Wat als persoonlijke informatie toch ‘lekt’ en terechtkomt waar het niet hoort? Dan kan er sprake zijn van een datalek. Mocht u een mogelijk lek opmerken, informeer dan altijd direct de Privacy Officer via privacy@sovop.nl. Met uw hulp kunnen wij namelijk snel in actie komen en indien nodig de Autoriteit Persoonsgegevens informeren.

Functionaris Gegevensbescherming

Naast onze Privacy Officer, die te bereiken is op privacy@sovop.nl, hebben wij ook een Functionaris Gegevensbescherming (FG). Deze persoon is verantwoordelijk voor het controleren van de privacyhuishouding van onze organisatie en is de verbinding tussen Progresso en de Autoriteit Persoonsgegevens. 

Naam: de heer Hendrik Alting

E-mailadres: FG@sovop.nl

Meer informatie?

Wilt u meer weten over hoe wij omgaan met privacy? Je kan ons privacyreglement vinden op de pagina 'Documenten'.