Medezeggenschap bij Progresso

Van medezeggenschap van ouders, leerlingen en personeel worden beleid en beslissingen van het bestuur van de school beter. Medezeggenschap is geregeld in de Wet medezeggenschap op scholen (WMS). De verantwoordelijkheid voor het beleid van de school ligt bij het schoolbestuur. Omdat het beleid altijd van invloed is op de leerlingen, het personeel en de ouders is het zeer wenselijk dat deze personen invloed daarop kunnen uitoefenen.

Binnen het voortgezet onderwijs bestaat de MR uit ouders, personeelsleden en leerlingen. De verhouding is 50% personeel en 50% ouders/leerlingen.

Verkiezingen bepalen wie er mag meepraten en meebeslissen in de medezeggenschapsraad Als je in de MR van wilt dan moet je je verkiesbaar stellen als daartoe wordt opgeroepen. Nadere informatie over de wijze waarop de MR is samengesteld leest u in de MR-documenten op de documentenpagina van deze site.

Progresso heeft een Medezeggenschapsraad (CMR) met voor elke locatie een Deelraad. Daarnaast heeft het Bestuursbureau een eigen Medezeggenschapsraad. Wie er namens u in deze raden zitten ziet u op deze pagina.

De MR heeft op veel zaken instemmingsrecht. Dat betekent dat het betreffende beleid pas mag worden uitgevoerd als de MR daarmee heeft ingestemd. Voorbeelden van zaken waarbij de MR dit recht heeft zijn het formatieplan, de klachtenregeling of de hoogte van de ouderlijke bijdrage. Het schoolbestuur kan dit soort plannen niet uitvoeren zonder de goedkeuring van de MR.

Daarnaast heeft de MR ook adviesrecht. Over een aantal zaken moet het bestuur eerst het advies inwinnen van de MR. Je kunt dan denken aan een wijziging in het lesrooster of de vakantieregeling. Het schoolbestuur moet zorgvuldig omgaan met het advies van de MR, maar is niet verplicht dit advies over te nemen.

Om goed te kunnen functioneren heeft de MR veel informatie nodig. Het bestuur moet de MR dan ook tijdig informeren over de zaken die van belang zijn.

Ook mag de MR altijd alle aangelegenheden aan de orde stellen die de school betreffen. De MR mag over alle aangelegenheden voorstellen doen en standpunten kenbaar maken aan het bestuur. Het bestuur is beschikbaar om hierover in gesprek te gaan met de MR. Als de MR een voorstel doet, moet het bestuur daar binnen drie maanden op reageren.

Veel meer informatie over medezeggenschap is te vinden op de site infoWMS, ook de site van de Vereniging Openbaar Onderwijs (VOO) geeft veel praktische informatie.